Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

1. Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które są: a. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  b. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  c. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  d. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  e. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  f. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  g. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

2. Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

3. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

UWAGA! Wsparcie nie może obejmować miesięcy przyszłych co oznacza,
że w miesiącu kwietniu można wnioskować o pomoc za miesiące marzec i kwiecień, za maj należy złożyć kolejny wniosek. Całościowo  za 3 miesiące można wnioskować w miesiącu maju.

4. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 5

5. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

6. Wnioski można składać:

 • poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl/. System umożliwia  złożenie wniosku również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
 • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy  poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze budynku, przy drzwiach wejściowych;
 • drogą pocztową, wysyłając wniosek na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca.

UWAGA! Wniosek należy złożyć/przesłać do PCPR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania a nie ze względu na siedzibę placówki!

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Osobą do kontaktu w PCPR w Słupcy jest p. Karolina Kowalska, tel. 63 213 22 44 e-mail: karolina.kowalska@pcprslupca.pl

http://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-Moduł-III.doc