Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Dostępność

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprslupca.pl

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062)

Wniosek o dostępność

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności pcprslupca.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pcprslupca.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523  z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Powiecie Słupeckim przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa: https://www.pcprslupca.pl/  spełnia wymagania w 95,17 %

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak niektórych tekstów alternatywnych dla zdjęć.
 2. Brak pojedynczych nazw linków do obrazków.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony  https://www.pcprslupca.pl/  01-04-2009 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Natalia Rewers tel. 61 200 29 29 email: sekretariat@pcprslupca.pl
 3. Strona aktualizowana na bieżąco.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 5. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa Powiatu Słupeckiego

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, na III piętrze.  Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd a na parterze winda umożliwiająca dotarcie na III piętro, gdzie znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności zapewniamy również możliwość spotkania z klientem na parterze.
Przed budynkiem wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis posiada funkcje zarówno zmiany rozmiaru czcionki, jak również szeroko rozumianej kolorystyki oraz wyszczególnienia hiperłączy.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window – Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status