Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021, który ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania

O dofinansowanie oferty, w ramach konkursu, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe,
o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Finansowanie programu

Na realizację programu przeznaczono z Funduszu Solidarnościowego 80 mln zł w 2020 r. i dokładnie taką samą kwotę w 2021 r.

Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 tys. zł. Organizacja pozarządowa może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Minimum 70% uczestników Programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Uprawnione podmioty mogą przesyłać swoje oferty konkursowe w terminie do dnia     31 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty można znaleźć na stronie:

  • Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl
  • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.gov.pl/rodzina

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021, który ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania

O dofinansowanie oferty, w ramach konkursu, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe,
o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Finansowanie programu

Na realizację programu przeznaczono z Funduszu Solidarnościowego 80 mln zł w 2020 r. i dokładnie taką samą kwotę w 2021 r.

Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 tys. zł. Organizacja pozarządowa może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Minimum 70% uczestników Programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Uprawnione podmioty mogą przesyłać swoje oferty konkursowe w terminie do dnia     31 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty można znaleźć na stronie:

  • Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl
  • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.gov.pl/rodzina