Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON

Bariery architektoniczne, to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych skierowane jest dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Ponadto przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

W celu ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych należy złożyć:

  • wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (oryginał do wglądu),
  • kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób (oryginał do wglądu),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia,
  • udokumentowana podstawa prawna zameldowania lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności domu/mieszkania, umowa najmu),
  • w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem domu/mieszkania – oświadczenie właściciela domu/mieszkania o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie robót związanych z likwidacją barier,
  • zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,
  • zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego poszukującego pracy,
  • kosztorys,
  • dwa rysunki – stan przed i po likwidacji barier

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

plik w formacie DOC

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych