Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

to organ opiniodawczo – doradczy tworzony przy staroście, działający na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560)

 

Zakres działania Rady:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Skład Rady:

Powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych składa się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin)

 

Powołanie i odwołanie członków Rady:

Członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych powołuje
i odwołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.


Członek Rady może zostać odwołany:

 • na swój wniosek,
 • na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
 • na wniosek starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

 

Organizacja pracy:

Kadencja Rady trwa 4 lata.

 

Kadencja na lata 2015-2019

Zarządzeniem nr 37/2015 Starosty Słupeckiego z dnia 23 września 2015 r.  została powołana powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych, w składzie:

 • Zbigniew Spławski
 • Renata Nowinowska
 • Bożena Barej
 • Irena Jaworska
 • Ewa Wisła