Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnusy organizuje się wyłącznie w ośrodkach na terenie Polski, posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

W celu ubiegania się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w turnusie rehabilitacyjnym,
  • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
  • kopię orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, bądź orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu).

Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna jeżeli wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna, a opiekun:

  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

plik w formacie DOC

Wniosek na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym