Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dane kontaktowe:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Staszica 17, 62-500 Konin
tel. 63 240 11 54, 63 240 11 56

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje 3 rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy dzieci poniżej 16 roku życia),
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)
 3. orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia wydane przez inne organy orzekające, a chcące otrzymać wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień)

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania, posiadaną dokumentację medyczną i kserokopię poprzedniego orzeczenia wydanego przez Zespół.

Wnioski o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności można składać najwcześniej 30 dni przed ukończeniem terminu ważności poprzedniego orzeczenia.

Od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

UWAGA! Od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie to postępowanie jest jednoinstancyjne.

plik w formacie DOC

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoba przed 16 rokiem zycia)

plik w formacie DOC

Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wydaje się na podstawie następujących dokumentów:

 • wniosek o wydanie legitymacji
 • upoważnienie do odbioru legitymacji
 • prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wydane przez Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35×45 mm ,

Uwaga: Legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

 1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
 2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

Ważne: W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych, takich jak
w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 60 roku życia. W przypadku tych osób niepełnosprawnych możliwe jest wydanie legitymacji na stałe.

Wniosek o wydanie legitymacji składa się do Miejskiego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

plik w formacie DOC

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

plik w formacie DOC

Upoważnienie do wydania legitymacji

Karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Ważne: Do wniosku dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami ( osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania- fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby)
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
 3. kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub
  o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej (oryginał orzeczenia należy przedstawić do wglądu)

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł, opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie lub przelewem na konto.

Numer konta: 40 1560 0013 2015 2804 6127 0035

Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się do Miejskiego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

plik w formacie DOC

Wniosek o wydanie karty parkingowej