Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Pomoc dla cudzoziemców

Pomoc dla Cudzoziemców ma na celu wspieranie procesu integracji społecznej i przysługuje cudzoziemcowi, który:

 • uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

lub

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej.

Pomocy udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Jest ona udzielana na wniosek zainteresowanego – złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kserokopie: 

 • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy,
 • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
 • karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kserokopie:

 • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,
 • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

W przypadku cudzoziemca, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. club d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, do wniosku należy dołączyć kserokopie:

 • decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Pomoc przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec złożył stosowny wniosek do PCPR. Pomoc dla cudzoziemca, który przebywał w ośrodku dla cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec opuścił ośrodek.

Pomoc nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego.
W przypadku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego, który uzyskał w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, pomoc zapewnia starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.


Zakres pomocy:

Pomocy udziela na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

 • świadczenia pieniężne przeznaczone na:
 • pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłat mieszkaniowych,
 • pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,   
 • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • pracę socjalną;
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
 • udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
 • inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między PCPR a cudzoziemcem, w którym zostanie określona wysokość, zakres oraz formy udzielanej pomocy – uzależniona od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.


Cudzoziemiec uczestniczący w indywidualnym programie integracji zobowiązany jest do:

 • zameldowania się w miejscu zamieszkania,
 • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,
 • obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba,
 • współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu,
 • innych, uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej,
 • przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

PCPR współdziała z Wojewodą i właściwą gminą w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu możliwości zamieszkania, uwzględniając w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez cudzoziemca. Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego przez Wojewodę miejsca zamieszkania w granicach województwa w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu oznacza rezygnację cudzoziemca z realizacji programu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę miejsca zamieszkania w okresie 12 miesięcy trwania programu.

Wstrzymanie pomocy dla cudzoziemca:

Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana w przypadku:

 • uporczywego, zawinionego nie wykonywania przez cudzoziemca zobowiązań przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego – przez okres do 30 dni;
 • wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została przyznana – przez okres do 30 dni;
 • udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji życiowej – do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji;
 • upływu 30 dni pobytu cudzoziemca w zakładzie opieki zdrowotnej – do czasu opuszczenia przez niego zakładu;
 • wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.


Informacje o pomocy integracyjnej dla cudzoziemców zawarte są:

 • w rozdziale 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 91-95),
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow

Wnioski do pobrania:
Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Indywidualnego Programu Integracji
Indywidualny Program Integracji
Oświadczenie
Klauzula informacyjna RODO
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status