Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-300x100.png

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego –Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania dla Powiatu Słupeckiego: 54 039,60 zł

Całkowita wartość inwestycji: 54 039,60 zł

1. CEL PROGRAMU:
Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

2. ZADANIA:
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

– wykonywaniu czynności dnia codziennego;
– podejmowaniu działań wynikających z indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

3. ADRESACI PROGRAMU:
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

4. EFEKTY:
Zwiększenie szans 3 osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status