Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt.: „Bo rodzina jest najważniejsza”, nr RPWP.07.02.02-30-0009/18, realizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w partnerstwie z Powiatem Słupeckim /Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupcy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług zakwaterowania i pełnego wyżywienia wraz z udostępnieniem sal szkoleniowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.