Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

NOWOŚCI W PROGRAMIE WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy finansowej na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (PWRMR III).

Pomoc w obszarze A udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12 kwietnia 2002 r., zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165 000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku.

Dostosowania architektoniczne mogą dotyczyć wyłącznie powierzchni wspólnych (nie jest możliwe finansowanie dostosowań w poszczególnych lokalach mieszkalnych) i mogą polegać np. na budowie szybu windowego, zakupie i instalacji windy (w tym przyschodowej), przystosowaniu ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, budowie podjazdu, likwidacji progów. Pomoc może obejmować również dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, poprzez oznaczenia ciągów komunikacyjnych w kolorach kontrastowych, montażu przycisków w alfabecie Braille’a w windach, przypadku nowych wind zapewnieniu komunikatów głosowych.

Adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym: wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu dotyczącego inwestycji
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” należy składać do Wielkopolskiego Oddziału PFRON, ul. Lindego 6, 60-573 Poznań
w terminie do 30 listopada 2019 r. – sprawę prowadzi p. Rafał Witkowski tel. 61 666 46 04

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na realizację obszaru A programu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Funduszu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez BGK:

https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status