Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

1. Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które są: a. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  b. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  c. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  d. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  e. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  f. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  g. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

2. Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

3. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

UWAGA! Wsparcie nie może obejmować miesięcy przyszłych co oznacza,
że w miesiącu kwietniu można wnioskować o pomoc za miesiące marzec i kwiecień, za maj należy złożyć kolejny wniosek. Całościowo  za 3 miesiące można wnioskować w miesiącu maju.

4. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 5

5. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

6. Wnioski można składać:

 • poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl/. System umożliwia  złożenie wniosku również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
 • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy  poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze budynku, przy drzwiach wejściowych;
 • drogą pocztową, wysyłając wniosek na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca.

UWAGA! Wniosek należy złożyć/przesłać do PCPR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania a nie ze względu na siedzibę placówki!

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Osobą do kontaktu w PCPR w Słupcy jest p. Karolina Kowalska, tel. 63 213 22 44 e-mail: karolina.kowalska@pcprslupca.pl

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-Moduł-III.doc

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status