Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Ogłoszenie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/247/10 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2010 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011.

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w związku z realizacją projektu systemowego „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej;
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1) Organizacja i przeprowadzenie warsztatów i treningów w zakresie umiejętności społecznych oraz kursów zawodowych i motywacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro”.
Działania w ramach zadania powinny być skierowane do 32 osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałych na terenie powiatu słupeckiego .
W ramach zadania przewidywana jest organizacja wyjazdowych warsztatów i treningów w zakresie umiejętności społecznych- OBÓZ AKTYWNEJ INTEGRACJI. wyjazdowy obóz szkoleniowy ( 7 dni 45 h zajęć). Warsztaty powinny być uzupełnione wsparciem doradczym w zakresie zawodowym i psychologicznym. W ramach zadania przewidywana jest realizacja kursów zawodowych i motywacyjnych dla uczestników projektu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. wynosi

94 752,00 zł.

2) Organizacja i przeprowadzenie warsztatów i treningów w zakresie umiejętności społecznych oraz kursów zawodowych i motywacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro”.
Działania w ramach zadania powinny być skierowane do 7 osób wychowanków rodzin zastępczych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałych na terenie powiatu słupeckiego .
W ramach zadania przewidywana jest organizacja wyjazdowych warsztatów i treningów w zakresie przedsiębiorczości, marketingu, kompetencji interpersonalnych – OBÓZ AKTYWNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI . Wyjazdowy obóz szkoleniowy ( 7 dni 45 h zajęć). Warsztaty powinny być uzupełnione wsparciem doradczym w zakresie zawodowym i psychologicznym. W ramach zadania przewidywana jest realizacja kursów zawodowych i motywacyjnych dla uczestników projektu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. wynosi

27 580,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są prowadzące działalności statutową w dziedzinie objętej konkursem:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, które nie posiadają zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym, oraz posiadają własne konto bankowe.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty – zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
3. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
Oferta wspólna wskazuje:
1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,
2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu administracji publicznej.
Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania.
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art.16 ust.1 w/w ustawy.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru sądowego, obowiązujący statut organizacji, podpisany przez osoby reprezentujące organizację,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
8. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym.
9. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:
a) zakupy inwestycyjne
b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji,
poza zakresem realizacji zadania publicznego.
10. Dotacja będzie przekazywana na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
11. Projekt umowy określony został Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
12. Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak po uprzednim otrzymaniu przez PCPR transzy z WUP.

III. Terminy i warunki realizacji zadań
1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie: od dnia podpisania umowy do 31 października 2011 roku.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest:
1) dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
2) sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania w ofercie należy określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania.
4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie, w tym dotyczącymi realizacji projektów systemowych w ramach POKL.
5. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi w podpisanej umowie.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 28 lipca 2011r. w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20, do godz. 15.00
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania, w formie pisemnej.
3. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania
wyboru.

1. Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej powołana Komisja Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.
2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie realizowanego zadania.
3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 15 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert weźmie pod uwagę:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
5) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych dotacji w latach poprzednich.
Kryteria szczegółowe wyboru oferty:

 

LP Opis kryterium Punktacja Punktacja
1 Możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie w realizacji zadań o takim samym lub podobnym rodzaju 20pkt
2 Ocena dotychczasowej współpracy z PCPR SŁUPCA 15pkt
3 Doświadczenie w realizacji Projektów współfinansowanych z EFS w tym w szczególności Projektów realizowanych w ramach priorytetu VII POKL 30pkt
4 Zasoby którymi podmiot dysponuje oraz oferowany wkład w realizację celów Partnerstwa, w szczególności:
a. możliwości organizacyjne
b. doświadczenie kadry (organizacyjne i merytoryczne)
25pkt
5 Proponowany program, harmonogram oraz kosztorys działań, w tym kompleksowość i komplementarność proponowanych działań, racjonalność wydatków w relacji nakład/rezultat 10pkt

 

VI. W roku bieżącym i w latach poprzednich nie zlecano tego typu zadań.

IX. Dodatkowe informacje

1. Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
2. Wzór oferty i umowy oraz sprawozdania dotyczącego realizacji zadania publicznego można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13 lub na stronie internetowej: www.pcprslupca.net
3. Wyjaśnień w sprawie konkursu udziela Pani Danuta Szpiler – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, tel. 63 213 – 22 – 44

Słupca, dnia 07 lipca 2011r.

w/z Starosty
(-) Andrzej Kin
Wicestarosta

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status