Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi” następujące formy kontaktu z urzędem:

  1. fax: 63 213 22 45
  2. pocztę elektroniczną: pcprslupca@wp.pl
  3. stronę internetową: www.pcprslupca.net
  4. Biuletyn Informacji Publicznej: bip.powiat-slupca.pl

Ponadto, osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w PCPR przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM (polski język migowy)
  • tłumacza SJM (system językowo – migowy)
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Osoba zamierzająca skorzystać z usług tłumacza jest zobowiązana zgłosić ten fakt, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PCPR, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać na poniższym formularzu i przesłać elektronicznie, faksem bądź złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, przy ul. Wojska Polskiego 13, III piętro, pok. nr 2.

Po dokonaniu zgłoszenia PCPR zapewnienia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor PCPR w Słupcy zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z tut. Centrum (każda, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w urzędzie).

Zgłoszenie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status