Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

 

 

 

 

Projekt „Lepsze Jutro” współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PCPR-DAF.EFS.272.3.2014

Słupca, dnia 30 czerwca 2014r.

                                                                                               Wszyscy  Wykonawcy

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PCPR-DAF.EFS.272.3.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie: obozu aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; obozu integracyjno-szkoleniowego dla rodziców zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych, wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej i osób z otoczenia oraz wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego dla osób bezrobotnych i ich otoczenia, w tym dzieci w ramach zadania Aktywna Integracja dla uczestników projektu Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje do wiadomości pytania i odpowiedzi dotyczące

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie

Dot. części I: Przedmiot zamówienia: „zorganizowanie i przeprowadzenie obozu aktywnej integracji dla 40 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów, wraz z kursem umiejętności społecznych, kursem aktywnego poszukiwania pracy, warsztatami motywacyjno-doradczymi, w podziale na 2 grupy, w tym:  I grupa – 20 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów, II grupa: 20 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów, skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy”

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, jaki rodzaj dysfunkcji posiadają osoby niepełnosprawne skierowane na wyjazd.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający informuje, że osoby niepełnosprawne skierowane na obóz aktywnej integracji posiadają następujące rodzaje dysfunkcji:

1) 01-U – upośledzenie umysłowe;

2)  02-P – choroby psychiczne;

3)  03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

4)  04-O – choroby narządu wzroku;

5)  05-R – upośledzenie narządu ruchu;

6)  06-E – epilepsja;

7)  07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

8)  08-T – choroby układu pokarmowego;

9)  10-N – choroby neurologiczne;

10)  11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

 

Podpisała
Danuta Szpiler
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupcy

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status