Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Słupca, dnia 13.07.2011 r.

Nr postępowania PCPR-EFS-2110.1.2011

Do wszystkich Wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych i dwóch opiekunów grupy w ramach projektu systemowego pn. „Lepsze Jutro” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, informuje o wyniku postępowania:

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp. z o.o.
ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp. z o.o. ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice spełnił wymogi określone w art. 22 ustawy oraz nie podlegał wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy, jak również przedstawił ofertę zgodną z SIWZ. Wykonawca uzyskał w postępowaniu 100 punktów. Oferta złożona przez Wykonawcę była jedyną ważną ofertą w postępowaniu.

W postępowaniu ofertę złożył również Wykonawca:
Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne RESURS
ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław,
który został wykluczony z postępowania.

Uzasadnienie wykluczenia z postępowania:

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę – Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne RESURS, ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Zgodnie z pkt 5.1 ppkt 1 w zw. z pkt 3 SIWZ Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualny na dzień składania ofert i trwania turnusu wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania oraz aktualny na dzień składania ofert i trwania turnusu wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania zgodnie ze schorzeniami :
a) z chorobami psychicznymi
b) ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia
c) ze schorzeniami narządu wzroku
d) ze schorzeniami narządu słuchu
e) z cukrzycą
f) z dysfunkcją narządu ruchu bez konieczności poruszania się na wózku inwalidzkim
g) z chorobami układu pokarmowego
h) z chorobami układu moczowo-płciowego,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694).
Z przedstawionego przez Wykonawcę zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0031/09 wynika, że wskazany Ośrodek Wczasowy „Contessa” w Dziwnówku uzyskał z dniem 06.08.2009r. wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, jednak uprawnienie do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych nie obejmuje osób z chorobami układu pokarmowego oraz chorobami układu moczowo-płciowego. Spośród 32 osób zakwalifikowanych do turnusu trzy posiadają tego typu schorzenia. Wykonawca nie wykazał zatem, iż posiada aktualny na dzień składania ofert i trwania turnusu wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania zgodnie ze schorzeniami wymienionymi w SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W związku z faktem, iż Wykonawca Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne RESURS, ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymogami SIWZ, Wykonawcę tego wykluczono z postępowania.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Umowa o udzielenie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status