Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Środki PFRON dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację przez Powiat Słupecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych uzależniona jest między innymi od liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy.
Osoby niepełnosprawne mogą rejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Wyższe środki PFRON to możliwość objęcia wsparciem większej liczby niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status