Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Konkurs plastyczny

Jeszcze przez tydzień trwa konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”. Poprzednia edycja odbyła się w ubiegłym roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podobnie jak rok temu, nagrodą główną będzie zamieszczenie 12 najciekawszych prac w kalendarzu na kolejny rok, wydanym przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają również nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

Uczestnicy – w wieku do lat 15 – dowolnymi technikami plastycznymi mogą przedstawić własny obraz rodziny i wzajemnych relacji, widziany oczami dziecka. Prace konkursowe z dopiskiem „Ja i moja rodzina” można dostarczyć do 1 czerwca bezpośrednio do sekretariatu Gabinetu Wojewody (II piętro, budynek A) wraz z załączonym oświadczeniem (http://www.poznan.uw.gov.pl/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-ja-i-moja-rodzina)

Regulamin konkursu plastycznego
„Ja i moja rodzina”
§ 1
Temat i cel konkursu
1. Tematem konkursu „Ja i moja rodzina” jest – rodzina widziana oczami dziecka, najpiękniejsze chwile spędzane z rodziną i najcenniejsze wspomnienia.
2. Celem konkursu jest – zwrócenie uwagi na to, jak istotną rolę w życiu każdego dziecka pełni rodzina i bliskie relacje pomiędzy członkami rodziny.
§ 2
Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Wielkopolski.
§ 3
Uczestnicy
1. W konkursie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku do 15 lat.
2. W konkursie plastycznym „Ja i moja rodzina” mogą wziąć udział dzieci i młodzież         za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie, według wzoru stanowiącego zał. nr 1 regulaminu.
§ 4
Prace konkursowe
1. Do konkursu zgłoszone mogą zostać prace plastyczne w formacie A-3, stworzone dowolną techniką.
2. Praca plastyczna powinna na odwrocie posiadać adnotację dotyczącą autora – imię, nazwisko i wiek autora.
3. Prace powinny zostać wykonane indywidualnie przez uczestnika konkursu.
4. Wraz z pracą powinno zostać przekazane organizatorowi wypełnione, w sposób czytelny oświadczenie które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
§ 5
Przebieg konkursu
1. Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony  w dniach 13 maja – 1 czerwca 2017 r.. Ogłoszony w dniu 13 maja 2017 w trakcie festynu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
2. Prace konkursowe wraz z podpisanym Oświadczeniem należy przesyłać na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: al. Niepodległości 16/18,            61-713 Poznań, z dopiskiem – Konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”,                                 do dnia 1 czerwca 2017 r.
3. Spośród wykonanych prac Kapituła Konkursu w składzie:
• Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew Hoffmann – przewodniczący Kapituły
• Wicewojewoda Wielkopolski – Marlena Maląg
• Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Leszczyńska
• Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu                   – Jacek Woźniak
            W terminie dwóch tygodni od daty końca konkursu wybierze 12 prac, które zostaną
            nagrodzone.
3. Prace konkursowe z chwilą ich ukończenia i poddania ocenie, na podstawie oświadczeń opiekunów prawnych uczestników konkursu o przeniesieniu autorskich praw majątkowych według wzoru stanowiącego zał. nr 1 regulaminu, przechodzą na własność Organizatora.
4. Informacja o przeprowadzonym konkursie (także fotograficzna) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
5. Informacja o wynikach konkursu, autorach nagrodzonych prac, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu                  po upływie dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu.
§ 6
Nagrody
1. W konkursie zostanie przyznanych 12 równorzędnych nagród.
2. Po zakończeniu konkursu prace konkursowe wszystkich uczestników zostaną wystawione w holu Wielkopolskiego urzędu Wojewódzkiego  w Poznaniu
3. 12 nagrodzonych prac znajdzie się ponadto w kalendarzu przygotowanym na 2018 rok przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Załącznik nr 1
                                                        OŚWIADCZENIE
Ja…………………………………………………………………………………
                                      Imię i nazwisko opiekuna prawnego
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
                                             Adres, telefon
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu konkursu plastycznego „Ja i moja rodzina” i wyrażam zgodę na udział w konkursie córki/syna
……………………………………………………………………………………
                                               Imię i nazwisko
1. Oświadczam, że z chwilą przekazania Organizatorowi rysunku konkursowego przechodzi on na własność Organizatora bez wynagrodzenia oraz, że w ramach przeniesienia  autorskich praw majątkowych do rysunku wyrażam zgodę na:
• wystawienie rysunku konkursowego w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a także winnych  miejscach wskazanych przez Organizatora, w tym na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
• wykorzystanie i publikację rysunku w kalendarzu na rok 2018, w przypadku gdy rysunek konkursowy znajdzie się wśród 12 nagrodzonych prac.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach związanych z przeprowadzonym konkursem i związanych z nim działaniami promocyjnymi.
Poznań, dn.                          2017 r.                         …………………………………………………………..
                                                                                                                     podpis
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status