Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE NR 1/2011
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
referent
w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

1. Nazwa i adres jednostki:              Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 13, 62 – 400 Słupca

2. Stanowisko urzędnicze:               referent

3. Wymagania:

1) niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b) wykształcenie co najmniej średnie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2) dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,
w tym ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) preferowany staż pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych,
c) biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
d) umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi, zdolność rozwiązywania problemów, dokładność i staranność wykonywania zadań, rzetelność, kreatywność, zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym, zdyscyplinowanie.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji dotyczących realizacji zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
2) Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania potrzeb osób niepełnosprawnych w środowisku.
3) Przyjmowanie i realizacja wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny.
4) Przyjmowanie i realizacja wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
5) Przyjmowanie i realizacja wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
6) Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.
7) Obsługa merytoryczna innych zadań zlecanych przez PFRON.
8) Opracowywanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
9) Wyszukiwanie i aplikowanie o środki w programach zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, w tym organizacja Dnia Osób Niepełnosprawnych i innych imprez integracyjnych.
10) Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarach ograniczania skutków niepełnosprawności.
11) Opracowywanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
12) Przygotowywanie sprawozdań z działalności jednostki.

5. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /wg załączonego wzoru/.
2) List motywacyjny – podpisany własnoręcznie.
3) Życiorys – Curriculum Vitae – podpisany własnoręcznie.
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
5) Kserokopie świadectw pracy.
6) Podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7) Podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8) Podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
9) Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku.
10) Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).”

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy” należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (sekretariat), ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62 – 400 Słupca
w terminie do dnia 17 maja 2011r. do godz. 12.00.
– liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Inne informacje:

1) przewidywane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru. Informacja taka zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy (http://bip.powiat-slupca.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy,
3) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy (http://bip.powiat-slupca.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.
4) dokumenty pozostałych osób, które nie spełniały wymogów formalnych i nie zostały umieszczone w protokole naboru można odebrać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy (pokój nr 1 ), w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Słupca, dnia 4 maja 2011r.

Załącznik:

Kwestionariusz osobowy

Dyrektor PCPR w Słupcy

(-) Danuta Szpiler

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status