Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

1) Wymagane kwalifikacje:
–  dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;- udokumentowane co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

2) Wymagania dodatkowe:
Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi.

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– asystowanie uczestnikowi Programu w wykonywaniu czynności dnia codziennego;
– towarzyszenie uczestnikowi Programu w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce;
– asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych;
– towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
– zaprowadzanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Szczegółowy zakres czynności, które mogą być objęte usługami asystenta określa załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

4) Warunki pracy i płacy:
a) usługa asystenta osoby niepełnosprawnej będzie świadczona w oparciu o umowę zlecenie;
b) koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta to 40 zł (brutto);
c) usługa będzie realizowana 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę , z zastrzeżeniem stosowania
w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy, w okresie od 01 marca 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. (warunkiem jest zawarcie umowy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu).
Limit godzin przypadających na uczestnika Programu:
– nie więcej niż 70 godzin miesięcznie – dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
–  nie więcej niż 60 godzin miesięcznie – dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
– nie więcej niż 30 godzin miesięcznie – dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności.

5) Wymagane dokumenty:
a) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
b) udokumentowane co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
c) karta zgłoszenia;
d) klauzula informacyjna – stanowiąca załącznik nr 1 do karty zgłoszenia,
e) klauzula informacyjna – stanowiąca załącznik nr 2 do karty zgłoszenia.
W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 r. ż. (zaznaczenie w karcie zgłoszenia kandydata na asystenta
w pkt. 2, lit. c lub d) wymagane jest także:
– zaświadczenie o niekaralności;
– oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – stanowiące załącznik nr 3 do karty zgłoszenia.

6) Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, III piętro, pok. nr 2 – osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”.
Termin złożenia dokumentów: do 28 lutego 2022 r.
Po 28 lutym 2022 r. nabór będzie nadal otwarty, lecz usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

7) Dodatkowe informacje:
Informacji dodatkowych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, III piętro – informacji udziela Pani Barbara Piasecka (pokój nr 2, nr tel. 63 277 14 43, e- mail: barbara.piasecka@pcprslupca.pl)

Osoby zainteresowane zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Programu, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej, adres: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
                                                       (-) Danuta Szpiler

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Karta zgłoszeniowa- asystent

Klauzula informacyjna MRiPS

Klauzula informacyjna powiatu

Oświadczenie o niefigurowaniu w RSP

Zakres czynności w ramach usług

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status