Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Ogłoszenie o naborze Partnera

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPCY

o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji projektu pozakonkursowego, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu pozakonkursowego (zwanego dalej Projektem).

Ogłoszenie skierowane jest wyłącznie do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.).

Projekt realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

Projekt, którego Partnerem wiodącym (Liderem) zostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, przygotowany będzie wspólnie z wyłonionym Partnerem zgodnie z „Zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” oraz innymi wytycznymi, właściwymi dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego naboru wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, wspólnie opracuje:

A. koncepcję planowanego do realizacji projektu z uwzględnieniem obowiązujących zasad i wytycznych, w szczególności „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Uszczegółowienie WRPO 2014+)”;

B. wniosek o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem zapisów ogłoszonej dokumentacji naboru;

C. umowę partnerską określającą zasady realizacji projektu;

Celem Partnerstwa będzie wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają z usług społecznych, przy czym cel ten może ulec zmianie w przypadku modyfikacji celów szczegółowych Poddziałania 7.2.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Cel Partnerstwa będzie realizowany poprzez przygotowanie, a następnie prowadzenie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakładającego realizację działań w obszarze dwóch obszarów merytorycznych, z których każdy mieści się w zakresie typów projektów przewidywanych do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

I. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres merytoryczny działań powierzonych do realizacji wyłonionemu partnerowi:

1. TYP I: Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działania na rzecz usamodzielniania osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz. 332 z późn.zm. ). Możliwa jest realizacja działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny oraz działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych poniżej 14 dzieci.

2. TYP II: Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich. Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych. Wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Tworzone miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być miejscami:

a. stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego;

b. stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego.

Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Aby umożliwić pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności, dopuszcza się finansowanie działań pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia). Tego rodzaju działania realizowane są wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS lub w ramach cross-financingu. Możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych. Możliwa jest realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:

a. kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi;

b. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych;

c. tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego,

d. sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich jest wsparciem wysokiej jakości dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz zakresu czynności wykonywanych przez asystenta w ramach usługi asystenckiej. Usługi asystenckie mogą być świadczone przez asystentów osób niepełnosprawnych, którzy ukończyli kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, ze zm.) lub przez asystentów osobistych posiadających doświadczenie w realizacji usług asystenckich lub odpowiednie przeszkolenie, przy czym istnieje możliwość przeszkolenia asystentów w ramach projektu przed rozpoczęciem świadczenia przez nich usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Możliwe jest sfinansowanie usługi asystenckiej w celu umożliwienia jej opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

II. Formalne warunki uczestnictwa w naborze:

1. Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy (http://www.pcprslupca.net), tj. do dnia 25 lutego 2016r. do godz. 8.00. Decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

3. Oferty należy składać wyłącznie w formie papierowej, wypełniając ofertę współpracy (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PROJEKT WRPO 2014-2020: USŁUGI SPOŁECZNE” w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, III piętro, pok. nr 1.

4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:

a. aktualnego odpisu z rejestru KRS lub innego rejestru poświadczającego osobowość prawną,

b. sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni zamknięty rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności

c. aktualnego statutu organizacji lub dokumentu równoważnego,

d. wykazu i CV kluczowych ekspertów (min. 3 osób) oraz wykazu i CV kadry zarządzającej (min. 1 osoba), których udział jest planowany w realizacji niniejszego Partnerstwa i Projektu. Do każdego CV należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu,

e. innych dokumentów mogących mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie dokumentów po terminie lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania oferty. Dokumenty spełniające wymogi formalne, złożone przez uprawiony podmiot, zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji powołanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

III. Ogólne warunki merytoryczne uczestnictwa w naborze:

Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), spełniające łącznie następujące warunki:

1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach opracowanego projektu działań w wysokości odpowiadającej wielkości budżetu przypisanego danemu Partnerowi.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt. 6) zadeklarują gotowość wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania zaplanowanych zadań. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

2. Deklarujące gotowość do współpracy z wyłonionymi przez PCPR Słupca partnerami na etapie wspólnego opracowania ogólnej koncepcji projektu oraz zasad zarządzania strategicznego oraz współpracy z PCPR Słupca na etapie wspólnego opracowania szczegółowej koncepcji zadania przekazanego do realizacji partnerowi.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt. 7) zadeklarują gotowości współpracy. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

3. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt. 8) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

4. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt. 9) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

5. Prowadzące działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, których zakres działalności statutowej określony w statucie lub dokumencie równoważnym obejmuje zadania określone w złożonej ofercie współpracy. Warunek zostanie sprawdzony na podstawie analizy treści złożonej oferty (pkt. 10) metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

IV. Szczegółowe kryteria merytoryczne stosowane w naborze:

Oferty spełniające formalne warunki uczestnictwa w naborze oraz ogólne warunki merytoryczne uczestnictwa w naborze poddane zostaną ocenie w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych. Oceny dokona Komisja, powołana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. Ocena dokonana zostanie według niżej wskazanych punktów:

L.p. Opis kryterium Punktacja

1. Doświadczenie oferenta w realizacji działań (programów/projektów) o charakterze zbliżonym do przestawionego w ofercie współpracy (niezależnie od źródła finansowania) w tym doświadczenie kadry proponowanej do realizacji zadania. 0-30 pkt

2. Jakość przedstawionej przez oferenta koncepcji działań, z uwzględnieniem innowacyjności, kompleksowości, oceny dostępnych zasobów organizacyjnych i kadrowych. Szczególnej ocenie podlegać będą elementy koncepcji mogące przyczynić się pośrednio i bezpośrednio do osiągnięcia celów partnerstwa i projektu. 0-60 pkt

3. Wkład oferenta w realizację projektu (zasoby, które mogą być wykorzystane podczas realizacji projektu). 0-10 pkt

V. Warunki i termin realizacji

1. Każdy uprawniony podmiot może ubiegać się o nawiązanie współpracy w zakresie realizacji dowolnej liczby zadań określonych w punkcie I.

2. Zakłada się przystąpienie do realizacji pojedynczego zadania przez jednego partnera, przy czym jeden podmiot może zostać wybrany jako partner przy realizacji więcej niż jednego zadania. W szczególnych wypadkach PCPR może zaprosić do opracowania koncepcji projektu więcej niż jeden podmiot w ramach jednego zadania.

3. Wybór podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) , nie jest jednoznaczny z zawarciem Umowy Partnerskiej na realizację Projektu.

4. Zasady współpracy i Partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej Umowy Partnerskiej, opracowanej wspólnie przez Partnerów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od planów zawiązania Partnerstwa z jednym lub wszystkimi wyłonionymi partnerami, w szczególności w następujących przypadkach:

a. gdyby nie udało się uzyskać porozumienia pomiędzy partnerami w kwestii akceptowalnej dla poszczególnych podmiotów koncepcji projektu lub akceptowalnych dla wszystkich stron zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu;

b. gdyby Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odstąpił od planów realizacji projektów w ramach poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w trybie pozakonkursowym;

c. gdyby alokacja środków przewidzianych dla Powiatu Słupeckiego na realizację projektów pozakonkursowych w ramach poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego okazała się zbyt mała na pokrycie kosztów realizacji zaplanowanych zadań;

d. gdyby Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie zaakceptował przygotowanego wspólnie przez Partnerów wniosku o dofinansowanie projektu;

e. w innych uzasadnionych przypadkach.

VI. Wyniki naboru:

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. (http://www.pcprslupca.net).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, tel. 63 213 22 44 w godzinach pracy PCPR Słupca.

Dyrektor PCPR w Słupcy
(-) Danuta Szpiler

 

Załącznik nr 1

OFERTA WSPÓŁPRACY

W ramach otwartego naboru Partnera do projektu w ramach Poddziałania 7.2.1

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

OBSZAR ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

1. Pełna nazwa podmiotu składającego ofertę

2. KRS

3. NIP

4. Dokładny adres, telefon

5. Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu (imię, nazwisko, telefon kontaktowy)

6. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu deklaruję gotowość wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania zaplanowanych zadań. /prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola/.

TAK NIE

7. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu deklaruję gotowość do współpracy z wyłonionymi w trakcie naboru partnerami na etapie wspólnego opracowania ogólnej koncepcji projektu oraz zasad zarządzania strategicznego projektem oraz współpracy z PCPR Słupca na etapie wspólnego opracowania szczegółowej koncepcji zadania przekazanego do realizacji partnerowi. /prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola/

TAK NIE

8. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

TAK NIE

9. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu wyrażam zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w niniejszej ofercie.

TAK NIE

10. Zakres działalności statutowej zgodnej z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy (na podstawie zapisów w statucie lub dokumencie równoważnym)

11. Doświadczenie w realizacji działań (programów/projektów) o charakterze zbliżonym do przedstawionego w niniejszej ofercie, (krótki opis realizowanych działań /projektów/programów realizowanych w okresie ostatnich 3 lat, lub jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, osiągnięte rezultaty, liczba osób, która ukończyła realizację opisanych powyżej działań).

(Spełnianie wskazanych w pkt IV, szczegółowych warunków uczestnictwa, określonych niezależnie dla każdego z obszarów zadań merytorycznych).

1. Krótki opis działań / projektów / programów realizowanych w okresie ostatnich 3 lat, lub jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie wraz ze wskazaniem osiągniętych rezultatów:

2. Liczba osób, które w okresie ostatnich 3 lat (lub jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie) ukończyła realizację działań wskazanych w pkt 1. Przez osoby, które ukończyły realizację działań należy rozumieć wszystkich, którzy w tym okresie (1) zakończyli planowo realizację działań oraz (2) przerwali z jakiegokolwiek powodu realizację działań:

3. Liczba osób, które w okresie ostatnich 3 lat (lub jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie) ukończyła realizację działań wskazanych w pkt 1.:

12. Ogólna koncepcja realizacji zadania (w tym opis: celu planowanych działań, zakładanych rezultatów, planowanych działań, zasobów niezbędnych do realizacji programu znajdujących się w dyspozycji oferenta, oraz oferowanego wkładu w realizację celów Partnerstwa, w szczególności w zakresie możliwości organizacyjnych i doświadczenia kadry. Szczególny nacisk należy położyć na wykazanie związków proponowanych działań z ułatwieniem dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

13. Oświadczenie

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu oraz w przedłożonych dokumentach (załącznikach)

są aktualne na dzień dzisiejszy.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….

Miejsce, data, podpis osoby upoważnionej ………………………………..…………………………

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status