Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Ogłoszenie o naborze uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy ogłasza nabór na uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 Adresatami Programu są mieszkańcy powiatu słupeckiego, w tym:
– 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– 6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym 4 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Szczegółowy zakres czynności, które mogą być objęte usługami asystenta określa załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są
o wypełnienie:
– karty zgłoszenia,
– oświadczenia o wyborze asystenta – stanowiącego załącznik nr 1 do karty zgłoszenia,
– oświadczenia dot. korzystania z innych programów – stanowiącego załącznik nr 2 do karty zgłoszenia,
– klauzuli informacyjnej – stanowiącej załącznik nr 3 do karty zgłoszenia,
– klauzuli informacyjnej – stanowiącej załącznik nr 4 do karty zgłoszenia
i dostarczenie wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16 r. ż.), orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy,
ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca osobiście (3 piętro, pokój nr 2) lub pocztą tradycyjną.
Termin złożenia dokumentów: do 28 lutego 2022 r.
Po 28 lutym 2022 r. nabór będzie nadal otwarty, lecz usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Informacji dodatkowych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, III piętro – informacji udziela Pani Barbara Piasecka (pokój nr 2, nr tel. 63 277 14 43, e- mail: barbara.piasecka@pcprslupca.pl)

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.
Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy będzie kontaktować się
z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. Osoby niezakwalifikowane otrzymają pisemną informację. Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Programu, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, adres: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

      Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
                                                               (-) Danuta Szpiler

Ogłoszenie o naborze uczestników do Programu

Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna MRiPS

Klauzula informacyjna powiatu

Oświadczenie dotyczące innych programów

Oświadczenie o wyborze asystenta

Zakres czynności w ramach usług

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status