Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

„Lepsze Jutro” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Słupca, dnia 01 lipca 2011r.

PCPR-EFS-2110.1.2011

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych i dwóch opiekunów grupy w ramach projektu systemowego pn. „Lepsze Jutro” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

1. ZAMAWIAJACY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupcy
tel. 63/ 213 22 44, 63/277 14 43, fax 63/213 22 45
czynne: pon.-pt. 7.30 – 15.30

2. TRYB ZAMÓWIENIA:
PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE ZAMIESZCZONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
www.pcprslupca.net

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad morzem w okresie od 06.08.2011r. – 31.08.2011r. z dowozem i przywozem powrotnym uczestników w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy projektu systemowego „Lepsze Jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W turnusie wezmą udział 32 osoby niepełnosprawne z następującymi schorzeniami:
a) z chorobami psychicznymi
b) ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia
c) ze schorzeniami narządu wzroku
d) ze schorzeniami narządu słuchu
e) z cukrzycą
f) z dysfunkcją narządu ruchu bez konieczności poruszania się na wózku inwalidzkim
g) z chorobami układu pokarmowego
h) z chorobami układu moczowo-płciowego
oraz dwóch opiekunów grupy.
Zamówienie obejmuje:
1. Dojazd: Transport autokarowy uczestników i opiekunów grupy ze Słupcy do miejscowości, w której położony jest ośrodek oraz przywóz uczestników i opiekunów z ośrodka do Słupcy po zakończeniu turnusu. Zamawiający wymaga, by transport odbywał się w pojazdach wyposażonych w klimatyzację, wc oraz system nagłośnienia. Wykonawca zapewnia suchy prowiant na drogę powrotną.
2. Zakwaterowanie wszystkich uczestników turnusu w jednym budynku, w pokojach 2 lub 3- osobowych, na jednym ewentualnie na dwóch piętrach, zakwaterowanie powyżej parteru wymaga windy w budynku.
3. Zakwaterowanie opiekunów grupy w tym samym budynku co uczestników, w oddzielnym 2-osobowym pokoju.
4. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (łazienka i toaleta), wraz z minimalnym wyposażeniem, takim jak:
TV, ręczniki, czajnik bezprzewodowy, szklanki/inne naczynia, 1 litr wody mineralnej gazowanej/niegazowanej na 1 uczestnika dziennie.
5. Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w stołówce położonej na terenie ośrodka dla uczestników turnusu i opiekunów grupy.
6. Bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka lekarska i pielęgniarska) dla uczestników turnusu.
7. Opłacenie przez Wykonawcę taksy klimatycznej za wszystkich uczestników turnusu i opiekunów grupy, jeżeli jest to wymagane.
8. Ubezpieczenie uczestników turnusu i opiekunów grupy w ramach NNW w czasie od wyjazdu ze Słupcy po powrót do Słupcy.
9. Zabiegi rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników turnusu (2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg zaleceń lekarza ośrodka na uczestnika pobytu, ustalone na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną lub pakiet zabiegów).
10. Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo- rekreacyjnej, w tym np. boiska do gier zespołowych – piłka nożna, koszykówka, siatkówka, stół do tenisa stołowego, sala gimnastyczna wraz z bezpłatną wypożyczalnią sprzętu sportowego znajdująca się na terenie ośrodka
– inne typu np. kawiarnia, stół bilardowy, piłkarzyki, gry planszowe.
9. Zapewnienie bezpłatnie uczestnikom pobytu obsługi kulturalno – oświatowej, programów integracji społecznej (ogniska z pieczeniem kiełbasek, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki przy muzyce na żywo itp.), przynajmniej jedna wyjazdowa wycieczka z przewodnikiem.
10. Zapewnienie uczestnikom pobytu możliwości bezpłatnego skorzystania z pralni 1 raz w trakcie trwania turnusu dla każdego uczestnika.
11. Odległość ośrodka od morza maksymalnie 400m.
12. Oznakowanie miejsc, z których korzystać będą uczestnicy turnusu (pokoje, stołówka itp.) poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych przez Zamawiającego).

Usługa powinna być wykonywana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007r. Nr 230, poz.1694).

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ): 85312500 -4 usługi rehabilitacyjne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia ustala się w okresie przypadającym pomiędzy 06.08.2011r. a 31.08.2011r. (14 dni pobytowych).

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

7.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualny na dzień składania ofert i trwania turnusu wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania oraz aktualny na dzień składania ofert i trwania turnusu wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania (zgodnie ze schorzeniami wymienionymi w pkt 3) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi podobne, polegające na organizacji usprawniająco-rekreacyjnego turnusu rehabilitacyjnego dla grupy nie mniejszej niż 20 osób niepełnoprawnych, a także załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co potwierdzone zostanie opłaconą polisą ubezpieczeniową a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w powyższym zakresie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

7.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena – 100%.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie
usługi.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca,
sekretariat pok. nr 1 (III piętro)
w terminie do dnia 11.07.2011r. do godz. 12.00.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

12. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie zamierza zawierać z Wykonawcą umowy ramowej.

13. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

14. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

15. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

16. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
p. Karolina Kowalska tel. (63) 213 22 44 w.23 lub (63) 277 14 43 w godz. od 8.00 do 15.00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZOSTAŁO UMIESZCZONE W BIULETYNIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 01.07.2011r. nr ogłoszenia: 181418-2011

Dyrektor PCPR
(-) Danuta Szpiler

Do pobrania

Ogłoszenie PCPR-EFS-2110.1.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PCPR-EFS-2110.1.2011

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status