Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnusy organizuje się wyłącznie w ośrodkach na terenie Polski, posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

W celu ubiegania się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w turnusie rehabilitacyjnym,
  • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
  • kopię orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, bądź orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu).

Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna jeżeli wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna, a opiekun:

  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

plik w formacie DOC

Wniosek na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status