Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje o możliwości uczestnictwa w kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Obszary, które będą realizowane w 2018 r.:

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (UWAGA: „urzędy” oznaczają obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego),
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
3) obszar D – likwidacja barier transportowych,
4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
5) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Słupeckiego nie może przekroczyć:
1) 50% kosztów jego realizacji w obszarze B (w przypadku likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach 30% kosztów realizacji projektu),
2) 50% kosztów jego realizacji w obszarze C,
3) 70% kosztów jego realizacji w obszarze D w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku warsztatów terapii zajęciowej,
4) 20% kosztów jego realizacji w obszarze E
5) 30% środków otrzymanych algorytmem w obszarze G
Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:
1) obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,
2) obszaru C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
3) obszaru D
 do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 do 250.000,00 zł dla autobusów,
4) obszaru E – do 9.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
Adresatami pomocy mogą być dla:
1. w przypadku obszaru B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne       lub środowiskowe domy samopomocy,
2. w przypadku obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
3. w przypadku obszaru D:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
4. w przypadku obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
5. w przypadku obszaru G – Powiatowe Urzędy Pracy
Wszystkie informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON” oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy ul. Wojska Polskiego 13, III piętro – informacji udziela Karolina Kowalska (pok. nr 9, tel. 63 213 22 44 w. 28).
Terminy składania wniosków i wystąpień:
– Wystąpienia i wnioski w ramach obszaru B,C,D, należy składać w PCPR w Słupcy
   w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2018 r.
– Wnioski o dofinansowanie projektu w obszarze E, składa projektodawca bezpośrednio do Oddziału Wielkopolskiego PFRON do dnia 30 listopada 2018 r.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status