Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, iż Oddział Wielkopolski PFRON w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w Programie Wyrównywania Różnic między Regionami III w 2016r. w następujących obszarach:
1) obszar B – likwidacja barier urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (UWAGA: „urzędy” oznaczają obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego),
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
3) obszar D – likwidacja barier transportowych,
4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
5) obszar F – tworzenie warsztatu terapii zajęciowej,
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Słupeckiego nie może przekroczyć:
1) 50% kosztów jego realizacji w obszarze B (w przypadku likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach – 30% kosztów realizacji projektu)
2) 50% kosztów jego realizacji w obszarze C,
3) 70% kosztów jego realizacji w obszarze D w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku warsztatów terapii zajęciowej,
4) 20% kosztów jego realizacji w obszarze E.
Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:
1) obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,
2) obszaru C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
3) obszaru D
 do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 do 250.000,00 zł dla autobusów,
4) obszaru E – do 9.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
5) obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.
Adresatami pomocy mogą być dla:
1. w przypadku obszaru B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne       lub środowiskowe domy samopomocy,
2. w przypadku obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
3. w przypadku obszaru D:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
4. w przypadku obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
5. w przypadku obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
Wszystkie informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON” oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, III piętro – informacji udziela Pani Karolina Kowalska (pok. nr 9, nr telefonu 63 213 22 44 w. 28) oraz Pani Barbara Piasecka (pok. nr 2, nr telefonu 63 277 14 43 lub 63 213 22 44 w. 23).
Terminy składania wniosków i wystąpień:
– Wystąpienia i wnioski w ramach obszaru B,C,D,F  należy składać w PCPR w Słupcy
   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2016r.
– Wnioski o dofinansowanie projektu w obszarze E, składa do Oddziału Wlkp. PFRON    bezpośrednio projektodawca do dnia 30 listopada 2016r.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status