Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Projekt:„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, działania wspomagające rozwój oraz działania kompensujące opóźnienia edukacyjne i społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia, takie jak warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, takie jak wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla rodzin zastępczych oraz dla rodzinnych domów dziecka, ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Grupa docelowa

Z terenów powiatów Gnieźnieńskiego, Kolskiego, Konińskiego, Słupeckiego, Tureckiego, Wrzesińskiego oraz Miasta Konin:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju psychologiczno-społecznego dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Powiat Gnieźnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
 • Powiat Kolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
 • Powiat Koniński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
 • Powiat Słupecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
 • Powiat Turecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
 • Powiat Wrzesiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
 • Miasto Konin/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

17 518 013,16 zł

Kwota dofinansowania UE:

12 262 609,21 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status