Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Szkolenie Rodzin Zastępczych

Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy pragnie poinformować, że udało się nam pozyskać z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe na realizację dwóch projektów:

 1. „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”
 2. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące poszczególnych przedsięwzięć.

Pierwszy projekt adresowany jest w szczególności do niezawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu słupeckiego. Naszym założeniem było doszkalanie już istniejących rodzin – łącznie do projektu zostało zakwalifikowanych dwadzieścia rodzin zastępczych, w tym jedna rodzina zastępcza zawodowa i dziewiętnaście niezawodowych. Powyższy projekt realizowany jest od czerwca 2012r, a jego zakończenie zaplanowaliśmy na grudzień 2012r.
Tematyka poszczególnych spotkań oraz harmonogram przedstawiają się następująco:

 • „Szkoła dla rodzin zastępczych” autorstwa Urszuli Burtowicz, Aleksandry Karasowskiej, Doroty Jaworskiej-Matys. Jest to certyfikowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej program, którym objęliśmy rodziny zastępcze niezawodowe, nieposiadające jeszcze świadectwa ukończenia szkolenia dla rodzin zastępczych. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową ( praca indywidualna i zespołowa), a ich uzupełnienie stanowią wykłady systematyzujące zdobytą wiedzę. Łącznie szkolenie obejmuje 40 godzin. Bierze w nim udział 10 osobowa grupa rodziców zastępczych. Zajęcia odbywają się w następującym porządku:I spotkanie 15-16.09.2012r
  II spotkanie 22-23.09.2012r
  III spotkanie 29-30.09.2012rSą to soboty i niedziele, uczestnicy spotkają się w godzinach od 900 – 1540 na sali w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy. Szkolenia prowadzą wykwalifikowane trenerki – p. Iwona Pietraszak i p. Olga Krukowska.

 

 

 • Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem – zajęcia prowadzone będą przez pedagoga p. Bożenę Gawrych i będą skoncentrowane na tematyce radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Naszym założeniem jest zorganizowanie zajęć, w trakcie których rodzice zastępczy nabędą nowych umiejętności. Pragniemy, aby poprzez zastosowanie metod aktywizujących grupa rodzin zastępczych zintegrowała się i wspólnie wypracowała swoje sposoby radzenia sobie ze stresem, który tak często towarzyszy nam na co dzień. Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, w następującym porządku:Grupa I – środy, w godzinach od 16:00 do 20:00
  Terminy: 03.10.2012r; 10.10.2012r; 17.10.2012r.Grupa II – czwartki, w godzinach od 16:00 do 20:00
  Terminy: 04.10.2012r; 11.10.2012r; 18.10.2012r

  Rodziny uczestniczące w szkoleniu z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymają zawiadomienie ze szczegółowymi informacjami ( m.in. do której grupy zostały przydzielone).

 • Podnoszenie świadomości z zakresu eksperymentowania młodych ludzi ze środkami psychoaktywnymi oraz spożywania napojów alkoholowych – Będzie to szkolenie adresowane w szczególności do rodziców zastępczych sprawujących bieżąca pieczę nad dziećmi w wieku adolescencji. Założeniem tych zajęć jest przybliżenie rodzicom powyższej tematyki, wyczulenie ich na pewne zachowania ryzykowne, które są podejmowane przez ich dzieci, jak również wskazanie czynników chroniących. Chcemy nauczyć rodziców, jak rozmawiać z dziećmi na tematy dotyczące alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość, jak również odpowiednio zareagować, gdy dziecko takie eksperymenty ma już za sobą. Podobnie jak przy poprzednich szkoleniach stawiamy na metody aktywizujące, zajęcia będą prowadzone warsztatowo, tak aby uczestnicy nabyli nowych umiejętności, a nie tylko wiedzę teoretyczną. Zajęcia poprowadzi p. Anna Bentyn – pedagog i doradca metodyczny.Grupa I -czwartek , godziny od 16:00 do 20:00
  Termin : 08.11.2012rGrupa II – czwartek , godziny od 16:00 do 20:00
  Termin: 15.11.2012r
 • Sposoby spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy – jest to oferta szkoleń szczególnie adresowana do osób pełniących funkcję rodziny zastępczej względem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W programie szkoleń prezentowane będą m.in. karty dialogowe, ciekawe techniki plastyczne, zabawy z chustą Klanzy. W trakcie zajęć praktycznych rodzice dowiedzą się, jak zainteresować dziecko danym tematem, jak rozbudzać wyobraźnie i kreatywność najmłodszych dzieci. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu rodzice poznają nowe i ciekawe sposoby spędzania czasu z dzieckiem, tak aby pełne były on radości i dostarczyły wielu pozytywnych emocji.Harmonogram i terminy szkoleń zostaną podane do wiadomości rodziców później.

Projekt „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego” będzie realizowany przez nasze Centrum do 31.12.2012r.

Serdecznie zachęcamy niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach. Są one doskonalą okazją do podnoszenia własnych umiejętności oraz poszerzenia horyzontów. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie uczestnictwa w poszczególnych zajęciach na pewno obficie zaowocują.

W razie jakichkolwiek pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 63 213 22 44 bądź osobiste przybycie do siedziby naszego Centrum, które mieści się przy ul. Wojska Polskiego 13 w Słupcy. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Drugi projekt „ Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” również jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , a czas jego realizacji przewidziany jest do 31.12.2012r. Z dniem 01 stycznia 2012r, czyli od momentu wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2012r Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mają możliwość zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który na wniosek rodziny, obejmuje ją swoją koordynacją. Do zadań koordynatora w szczególności należy:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Powyższy projekt realizowany jest na terenie naszego powiatu od 01 maja 2012r i w 68% finansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status