Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Uchwała Nr 193/2012

UCHWAŁA NR 193/ 2012
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru oferty i wysokości środków na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu słupeckiego w roku 2012.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 listopada 2011 roku, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

§ 1

W celu rehabilitacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. z terenu powiatu słupeckiego wybiera się ofertę złożoną przez uprawniony podmiot: Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „Gramy Dalej” w Strzałkowie i przyznaje wsparcie finansowe w kwocie 5 500,00 zł.

§ 2

Wsparcie finansowe realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status