Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Uchwała Nr 23/2011

UCHWAŁA NR 23/2011
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 03 lutego 2011r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2011 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej:
1) przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobienia, uczestnictwo przedstawiciela ośrodka adopcyjno – opiekuńczego w stałym zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu słupeckiego
2) opieka nad dzieckiem i rodziną poprzez tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie
3) rehabilitacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

§ 2

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego;
2) na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Słupcy;
3) na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Termin składania ofert ustala się do dnia 28 lutego 2011r.

§ 3

Jednostką organizacyjną wykonującą prace związane z przebiegiem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

§ 4

Zarząd Powiatu w drodze uchwały dokona wyboru oferty w ciągu 15 dni od upływu terminu składania ofert, kierując się spełnieniem przez oferenta wymogów formalnych i kryteriów określonych w ogłoszeniu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
/-/ Mariusz ROGA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status