Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Uchwała Nr 30 /2011

UCHWAŁA NR 30 /2011
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 15 marca 2011r.

W sprawie wyboru ofert i wysokości środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu słupeckiego w roku 2011.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), oraz § 7 ust. 4 Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/247/10 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2010 roku.
Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert , Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala co następuje:

§ 1

W celu zapewnieniu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez organizację czasu wolnego i wypoczynku dzieci z terenu powiatu słupeckiego wybiera się ofertę złożoną przez Towarzystwo Sportowo – Kulturalne „Gramy Dalej” w Strzałkowie i przyznaje wsparcie finansowe w kwocie 3 500,00 zł

§ 2

W celu przygotowania kandydatów na osoby przysposabiające, prowadzenie procedur przysposobienia oraz uczestnictwie przedstawiciela ośrodka adopcyjno – opiekuńczego w stałym zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu słupeckiego wybiera ofertę złożoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie i przyznaje wsparcie finansowe w kwocie 10 000,00 zł.

§ 3

W celu rehabilitacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu słupeckiego wybiera się oferty złożone przez dwa uprawnione podmioty:

1. Towarzystwo Sportowo – Kulturalne „Gramy Dalej” w Strzałkowie i przyznaje
wsparcie finansowe w kwocie 3 000,00 zł

2. Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy i przyznaje wsparcie finansowe
w kwocie 9 000,00 zł

§ 4

Wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionymi podmiotami, a Powiatem Słupeckim

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta
/-/ Andrzej KIN

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status