Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Uchwała Nr 361/10

UCHWAŁA NR 361 /10
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
17 maja 2010 r.

W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2010r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 ze zm) uchwala się co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej mającego na celu:
– rehabilitację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się :
1. Na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Słupcy, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Termin składania ofert ustala się do dnia 11 czerwca 2010 r.

§3

Jednostką organizacyjną wykonującą prace związane z przebiegiem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

§4

Zarząd Powiatu w drodze uchwały dokona wyboru oferty w ciągu 15 dni od upływu terminu składania ofert, kierując się spełnieniem przez oferenta wymogów formalnych i kryteriów określonych w ogłoszeniu.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Plik do pobrania:

Ogłoszenie konkursu zarządu powiatu rehabilitacja i integracja w 2010 r

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status