Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Uchwała Nr 45/2011

UCHWAŁA NR 45/2011
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 12 maja 2011r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na 2011r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:
opieka nad dzieckiem i rodziną poprzez tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku
i rodzinie

§ 2

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego;
2) na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Słupcy;
3) na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

2. Termin składania ofert ustala się do dnia 03 czerwca 2011r.

§ 3

Jednostką organizacyjną wykonującą prace związane z przebiegiem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

§ 4

Zarząd Powiatu w drodze uchwały dokona wyboru oferty w ciągu 15 dni od upływu terminu składania ofert, kierując się spełnieniem przez oferenta wymogów formalnych i kryteriów określonych w ogłoszeniu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

/ – / Mariusz Roga

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status