Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Uchwała Nr 82/2011

UCHWAŁA NR 82/ 2011
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyboru oferty i wysokości środków na realizację zadania polegającego na organizacji i prowadzeniu warsztatów i treningów w zakresie umiejętności społecznych oraz kursów zawodowych i motywacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro” dla 32 osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), oraz § 7 ust 4 Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/247/10 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2010 roku. Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala co następuje:

§ 1

W celu organizacji i prowadzenia warsztatów i treningów w zakresie umiejętności społecznych oraz kursów zawodowych i motywacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro” dla 32 osób niepełnosprawnych wybiera się ofertę złożoną przez uprawniony podmiot:

1) Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi ul. Wczasowa 8, 62-040 Puszczykowo

§ 2

W celu organizacji i prowadzenia warsztatów i treningów w zakresie umiejętności społecznych oraz kursów zawodowych i motywacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro” dla 7 osób wychowanków rodzin zastępczych wybiera się ofertę złożoną przez uprawniony podmiot:
1) Fundacja im. Królowej św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8, 62-040 Puszczykowo

§ 3

Finansowanie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej nastąpi na podstawie umów zawartych między uprawnionym podmiotem, a Powiatem Słupeckim w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy projektu systemowego EFS „Lepsze jutro”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
– Mariusz Roga –

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status