Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 7 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa

Z terenów powiatów Gnieźnieńskiego, Kolskiego, Konińskiego, Słupeckiego, Tureckiego, Wrzesińskiego oraz Miasta Konin:

– dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,

– usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,

– podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie

– diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,

– działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,

– działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,

– usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,

– wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu

– wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 661 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,

– poprawa funkcjonowania 53 rodzin zastępczych,

– objęcie wsparciem 70 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,

– rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Partner wiodący

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy

– Powiat Gnieźnieński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

– Powiat Kolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

– Powiat Koniński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

– Powiat Słupecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

– Powiat Turecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

– Powiat Wrzesiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

– Miasto Konin/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wartość projektu (całkowity koszt projektu) :

17 518 013,16 zł

Kwota dofinansowania UE

12 262 609,21 zł

KONTAKT w sprawie projektu:

Karolina Kowalska 61 200 29 29

#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status