Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Zarządzenie Nr 4/2010

Zarządzenie Nr 4/2010
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
z dnia 25 luty 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zasad realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w 2010 r.

Na podstawie art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następujące szczegółowe zasady realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
w 2010r.:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych raz w roku:
  a) dla dorosłej osoby niepełnosprawnej, posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, która nie korzystała z dofinansowania w latach 2005-2009, przy czym pierwszeństwo dla osób które nigdy nie korzystały z dofinansowania ze środków PFRON lub wymagają rehabilitacji bezpośrednio po wypadku.
  b) dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat,
  c) dla opiekunów osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży w wieku do lat 16.,
 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny: na ten sam rodzaj sprzętu dla tej samej osoby – jeden raz,
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
  a) dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego i wkładek usznych dla osób niepełnosprawnych dorosłych – do 80% sumy kwoty limitu przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.),
  b) dofinansowania zaopatrzenia w aparaty słuchowy i wkładki uszne osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczących się
  i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności – do 100% maksymalnego dofinansowania przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.),
 4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej:
  a) maksymalnie do 80% zweryfikowanych kosztów, przy czym dofinansowanie dostosowania tylko łazienki nie więcej niż 7.000,00 zł,
  b) pierwszeństwo dofinansowania dla dzieci i młodzieży oraz osób będących
  w wieku aktywności zawodowej po uwzględnieniu indywidualnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej,
 5. dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się:
  a) pierwszeństwo dla dzieci i młodzieży oraz osób będących w wieku aktywności zawodowej po uwzględnieniu indywidualnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej,
  b) zakup sprzętu komputerowego – do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 2.000,00 zł, z wyjątkiem specjalistycznego oprzyrządowania i oprogramowania oraz innego sprzętu zakwalifikowanego do tego zadania,
  c) na ten sam rodzaj sprzętu dla tej samej osoby – jeden raz,
 6. dofinansowanie likwidacji barier technicznych: pierwszeństwo dla dzieci i młodzieży oraz osób będących w wieku aktywności zawodowej po uwzględnieniu indywidualnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej,
 7. zasada rozpatrywania wniosków według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania limitu środków finansowych na realizację zadania, z zastrzeżeniem pkt 8,
 8. w uzasadnionych przypadkach indywidualnie podejmuje decyzje dyrektor PCPR zgodnie z ogólnymi przepisami.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2010 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status