Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W celu ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych należy złożyć:

  • wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
  • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne(oryginał do wglądu),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty o aktualnym stanie zdrowia,
  • w przypadku dzieci/młodzieży uczącej się zaświadczenie ze szkoły/uczelni,
  • zaświadczenie o nauczaniu indywidualnym, jeśli dotyczy wnioskodawcy,
  • opinia wychowawcy, psychologa,
  • w przypadku osób pracujących zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  • kosztorys.

 

plik w formacie DOC

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych