Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy (dalej: PCPR) reprezentowany przez Dyrektora PCPR, z siedzibą
  w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, dane kontaktowe: numer telefonu 63 213 22 44, fax 63 213 22 45, adres email: sekretariat@pcprslupca.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, dane kontaktowe:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niżej wymienionych celach i w oparciu
  o następujące podstawy prawne przetwarzania:
Lp. Cel Podstawa prawna
1. Postępowanie w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz realizacji programów celowych PFRON, w tym programu „Aktywny samorząd” art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO w związku  z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.)
2. Postępowanie w sprawie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i c RODO w związku  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)
3. Postępowanie w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej
art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i c RODO w związku  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)
4. zawarcie i realizacja umowy o pracę, naliczania wynagrodzeń, obliczania i odprowadzania podatków oraz obliczania, odprowadzania składek ZUS i przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.), ustawią z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw
5. przystąpienie do ubezpieczenia grupowego art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody udzielonej firmie ubezpieczeniowej, która jest administratorem danych zbieranych w celu ubezpieczenia grupowego oraz na podstawie umowy powierzenia, w której administrator ten powierzył przetwarzanie danych PCPR
w Słupcy
6. udział w procesie rekrutacji do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla danych wymienionych w art. 221 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 6 ust 1 lit. a RODO – dla pozostałych danych podanych przez osobę ubiegającą się o pracę.
7. realizacja stażu art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
w związku z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160)
8. realizacja praktyk art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
z późn. zm.), ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), ustawą z dnia 17 lipca 2009 r.
o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244)
9. zawarcie i realizacja umowy cywilnoprawnej, naliczenia wynagrodzeń, podatków, ZUS art. 6 ust. 1 lit. b RODO
10. przyjęcie i rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi lub wniosku art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z ustawą
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257,
z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
11. prowadzenie rejestru korespondencji art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z ustawą
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257,
z późn. zm.).
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:
  • organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa, inne podmioty – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
  • inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
  • dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa. Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 3. W związku z przetwarzaniem przez PCPR Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W zakresie
  w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status