Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy (dalej: PCPR) reprezentowany przez Dyrektora PCPR, z siedzibą
  w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, dane kontaktowe: numer telefonu 63 213 22 44, fax 63 213 22 45, adres email: sekretariat@pcprslupca.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować sięz Inspektorem Ochrony Danych, dane kontaktowe:
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
 • telefonicznie: 63 275 86 72
 • przez e-mail: iod@powiat-slupca.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niżej wymienionych celach i w oparciu
  o następujące podstawy prawne przetwarzania:
Lp. Cel Podstawa prawna
1. Postępowanie w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz realizacji programów celowych PFRON, w tym programu „Aktywny samorząd” art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO w związku  z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.)
2. Postępowanie w sprawie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i c RODO w związku  z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)
3. Postępowanie w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej
art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i c RODO w związku  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)
4. zawarcie i realizacja umowy o pracę, naliczania wynagrodzeń, obliczania i odprowadzania podatków oraz obliczania, odprowadzania składek ZUS i przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.), ustawią z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw
5. przystąpienie do ubezpieczenia grupowego art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody udzielonej firmie ubezpieczeniowej, która jest administratorem danych zbieranych w celu ubezpieczenia grupowego oraz na podstawie umowy powierzenia, w której administrator ten powierzył przetwarzanie danych PCPR
w Słupcy
6. udział w procesie rekrutacji do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla danych wymienionych w art. 221 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 6 ust 1 lit. a RODO – dla pozostałych danych podanych przez osobę ubiegającą się o pracę.
7. realizacja stażu art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
w związku z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160)
8. realizacja praktyk art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
z późn. zm.), ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), ustawą z dnia 17 lipca 2009 r.
o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244)
9. zawarcie i realizacja umowy cywilnoprawnej, naliczenia wynagrodzeń, podatków, ZUS art. 6 ust. 1 lit. b RODO
10. przyjęcie i rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi lub wniosku art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z ustawą
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257,
z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
11. prowadzenie rejestru korespondencji art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z ustawą
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257,
z późn. zm.).
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:
  • organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa, inne podmioty – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
  • inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
  • dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa. Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 3. W związku z przetwarzaniem przez PCPR Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W zakresie
  w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą