Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Podstawowe warunki bycia Rodzicem Zastępczym

Rodzice z dziećmi bawiący się na trawie | fot. created by Bearfotos - Freepik.com

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

  1. Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
  2. Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  4. Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
  5. Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
  6. Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
  7. Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
  8. Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;