Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
– edycja 2024

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
– Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania dla Powiatu Słupeckiego: 231 481,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 231 481,00 zł

Data podpisania umowy: 1 marca 2024 r.

1. CEL PROGRAMU:
Wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

2. ZADANIA:
Usługi asystencji osobistej polegają na wsparciu osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
– w wykonywaniu czynności samoobsługowych;

– w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

– w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

– w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

3. ADRESACI PROGRAMU:
– dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
– osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

4. EFEKTY:
Zwiększenie szans 7 osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego
i aktywnego życia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status