Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021, który ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania

O dofinansowanie oferty, w ramach konkursu, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe,
o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Finansowanie programu

Na realizację programu przeznaczono z Funduszu Solidarnościowego 80 mln zł w 2020 r. i dokładnie taką samą kwotę w 2021 r.

Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 tys. zł. Organizacja pozarządowa może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Minimum 70% uczestników Programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Uprawnione podmioty mogą przesyłać swoje oferty konkursowe w terminie do dnia     31 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty można znaleźć na stronie:

  • Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl
  • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.gov.pl/rodzina

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021, który ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania

O dofinansowanie oferty, w ramach konkursu, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe,
o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Finansowanie programu

Na realizację programu przeznaczono z Funduszu Solidarnościowego 80 mln zł w 2020 r. i dokładnie taką samą kwotę w 2021 r.

Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 tys. zł. Organizacja pozarządowa może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Minimum 70% uczestników Programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Uprawnione podmioty mogą przesyłać swoje oferty konkursowe w terminie do dnia     31 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty można znaleźć na stronie:

  • Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl
  • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.gov.pl/rodzina

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status