Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON

Bariery architektoniczne, to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych skierowane jest dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Ponadto przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

W celu ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych należy złożyć:

  • wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (oryginał do wglądu),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia,
  • udokumentowana podstawa prawna zameldowania lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności domu/mieszkania, umowa najmu),
  • w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem domu/mieszkania – oświadczenie właściciela domu/mieszkania o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie robót związanych z likwidacją barier,
  • kosztorys,
  • dwa rysunki – stan przed i po likwidacji barier

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

plik w formacie DOCWniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status