Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W celu ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych należy złożyć:

  • wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
  • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne(oryginał do wglądu),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty o aktualnym stanie zdrowia,
  • w przypadku dzieci/młodzieży uczącej się zaświadczenie ze szkoły/uczelni,
  • zaświadczenie o nauczaniu indywidualnym, jeśli dotyczy wnioskodawcy,
  • opinia wychowawcy, psychologa,
  • w przypadku osób pracujących zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  • kosztorys.

plik w formacie DOC

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status