Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

to organ opiniodawczo – doradczy tworzony przy staroście, działający na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560)

Zakres działania Rady:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Rady:

Powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych składa się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin)

Powołanie i odwołanie członków Rady:

Członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych powołuje i odwołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.


Członek Rady może zostać odwołany:

 • na swój wniosek,
 • na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
 • na wniosek starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Organizacja pracy:

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Kadencja na lata 2019-2023

Zarządzeniem nr 64/2019 Starosty Słupeckiego z dnia 22 sierpnia 2019 r.  została powołana powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych, w składzie:

 • Bożena Barej
 • Ewa Wisła
 • Jolanta Marciniak
 • Marta Graczyk
 • Jan Gorzkowski
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status