Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dane kontaktowe:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Staszica 17, 62-500 Konin
tel. 63 240 11 54, 63 240 11 56

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje 3 rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy dzieci poniżej 16 roku życia),
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)
 3. orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia wydane przez inne organy orzekające, a chcące otrzymać wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień)

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania, posiadaną dokumentację medyczną i kserokopię poprzedniego orzeczenia wydanego przez Zespół.

Wnioski o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności można składać najwcześniej 30 dni przed ukończeniem terminu ważności poprzedniego orzeczenia.

Od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

UWAGA! Od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie to postępowanie jest jednoinstancyjne.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności wraz z załącznikami:

plik w formacie DOC

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoba przed 16 rokiem życia

Wynik badania psychologicznego  plik w formacie DOC

plik w formacie DOC

Zaświadczenie lekarskie

plik w formacie DOC

informacja do wniosku

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z załącznikiem:

plik w formacie DOC

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoba po 16 roku życia)

plik w formacie DOC

Zaświadczenie lekarskie

plik w formacie DOC

informacja do wniosku

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wydaje się na podstawie następujących dokumentów:

 • wniosek o wydanie legitymacji
 • upoważnienie do odbioru legitymacji
 • prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wydane przez Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35×45 mm ,

Uwaga: Legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

 1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
 2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

Ważne: W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych, takich jak
w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 60 roku życia. W przypadku tych osób niepełnosprawnych możliwe jest wydanie legitymacji na stałe.

Wniosek o wydanie legitymacji składa się do Miejskiego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

plik w formacie DOC

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

plik w formacie DOC

Upoważnienie do wydania legitymacji

Karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Ważne: Do wniosku dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami ( osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania- fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby)
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
 3. kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub
  o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej (oryginał orzeczenia należy przedstawić do wglądu)

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł, opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie lub przelewem na konto.

Numer konta: 40 1560 0013 2015 2804 6127 0035

Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się do Miejskiego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

plik w formacie DOC

Wniosek o wydanie karty parkingowej

plik w formacie DOCZasady wydania karty parkingowej

plik w formacie DOC Klauzula informacyjna

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status