Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy
w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W powiecie słupeckim funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Konstantego Lidmanowskiego 4
62-410 Zagórów
tel: 63 267 10 23
mail: zagorow@domypomocy.pl

Placówka  przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Ma charakter stacjonarny koedukacyjny.  Dom przygotowany jest na przyjęcie 80 mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2024 r. wynosi 6 409,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej
Skubarczewo 4
62-436 Orchowo
tel: 63 268 49 30
mail: dps-skubarczewo@selcom.pl

Placówka przeznaczona jest dla osób psychicznie chorych. Ma charakter stacjonarny koedukacyjny.  Dom przygotowany jest na przyjęcie 51 mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2024 r. wynosi 6 399,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Pułaskiego 1
62-420 Strzałkowo
tel: 63 275 00 97
mail: sekretariat@dpsstrzalkowo.pl

Placówka przeznaczona jest dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie Ma charakter stacjonarny. Dom przygotowany jest na przyjęcie 130 mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2024 r. wynosi 6 158,00 zł.

Głównym celem powyższych domów jest zapewnienie stacjonarnej opieki na poziomie obowiązującego standardu  w zakresie zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, wspomagających , opiekuńczych, religijnych oraz społecznych wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańca.

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego do obecnego miejsca zamieszkania i złożyć pisemny wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
2. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS lub jej opiekuna prawnego i kompletuje niezbędne dokumenty ( m.in. decyzję organu emerytalno-rentowego, niezbędną dokumentację medyczną w celu identyfikacji odpowiedniego typu DPS, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.).
3. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą  oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy wpisuje osobę na listę osób oczekujących i informuje o tym Ośrodek Pomocy Społecznej oraz osobę zainteresowaną umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej.
6. W sytuacji gdy istnieje wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy  zobowiązanie jest do wydania decyzji o umieszczeniu.
7.  O terminie przejęcia do placówki  powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Jakie dokumenty powinna posiadać osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS?

 • Decyzja kierująca do Domu Pomocy Społecznej wydana przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Wniosek osoby zainteresowanej o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • Wywiad Środowiskowy wypełniony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Ostatnia decyzja organu emerytalno-rentowego ustalająca wysokość emerytury lub renty lub decyzja o pobieraniu zasiłku stałego,
 • W przypadku kierowania do Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – zaświadczenie/opinia lekarza psychiatry,
 • W przypadku kierowania do Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zaświadczenie/opinia psychologa,
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zasadność umieszczenia osoby w DPS o określonym typie,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli osoba takie posiada),
 • W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:
  – postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
  – postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, – postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej,

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

 1. Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ustala właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Opłatę za pobyt w DPS wnosi mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu.
 3. Do pełnego kosztu utrzymania zobowiązana jest dopłacić gmina, która wystawiła decyzję kierującą i decyzję o odpłatności.
 4. Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje również do odpłatności rodzinę: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzina, dziadkowie).
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  zobligowane  jest do wydania decyzji o odpłatności  za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  dla mieszkańców przyjętych do placówki  przed 1 stycznia 2004r. tzw. „stare zasady”.

Szczegółowych  informacji na temat domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego udziela Pani Natalia Rewers – samodzielny referent pod nr tel. 61 200 29 29 lub mail: sekretariat@pcprslupca.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status