Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
– edycja 2024

Wartość dofinansowania dla Powiatu Słupeckiego: 133 987,20 zł
Całkowita wartość inwestycji: 133 987,20 zł

1. CEL PROGRAMU:
Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

2. ZADANIA:
Usługi asystencji w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
– wykonywaniu czynności dnia codziennego;

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

– korzystaniu  przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

– zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

3. ADRESACI PROGRAMU:
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

4. EFEKTY:
Zwiększenie szans 8 osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status