Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Jak zostać Rodzicem Zastępczym

Rodzice z dziećmi bawiący się na trawie | fot. created by Bearfotos - Freepik.com

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
 4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem co zostało potwierdzone:
  * zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  * opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa;
 6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb
  w, tym:
  * rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
  *właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
  *wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 8. pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Kandydaci na rodziców zastępczych zobowiązani są odbyć szkolenie, dzięki któremu nabędą niezbędnej wiedzy i umiejętności opieki nad dzieckiem niespokrewnionym, które trafi do ich rodziny.

Szkolenie jest bezpłatne.

Kandydaci chętni do szkolenia mogą wpisywać się na listę osób zainteresowanych dzwoniąc pod numer tel. 61 200 29 29  lub osobiście w siedzibie PCPR, pokój nr 3 lub pokój nr 5.

Dokumentacja, którą kandydaci chętni do przejścia szkolenia powinni dostarczyć do trenerów:

 1. Odpis aktu małżeństwa
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 3. Rekomendacje z zakładu pracy, ewentualnie rekomendacje pracownika socjalnego z OPS-u
 4. Zaświadczenie o wysokości zarobków
 5. Oświadczenie o niekaralności
 6. Oświadczenie o tym, że nie było się pozbawionym władzy rodzicielskiej
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status