Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Instytucjonalna Piecza Zastępcza

W myśli  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej instytucjonalna piecza zastępcza to:

 1. placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 2. regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne
 3. interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze mogą być typu:

 • socjalizacyjnego,
 • interwencyjnego
 • specjalistyczno – terapeutycznego
 • rodzinnego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,
  w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej;
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo- wychowawczej jest orzeczenie Sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Na terenie powiatu słupeckiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze :

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Strzałkowie
ul. Górna 12 b
62-420 Strzałkowo

placówka opiekuńczo-wychowawcza o charakterze socjalizacyjnym

 • placówka koedukacyjna
 • liczba miejsc – 14
 • kierowanie do placówki odbywa się na podstawie postanowień Sądów Rodzinnych
 • umieszczane są małoletnie dzieci z terenu całego kraju
 • koszt utrzymania dziecka w placówce w roku 2024 – 9 434,10 zł.
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową
w Lądku
ul. Niska 2
62-406 Lądek

placówka typu interwencyjnego:

Placówka opiekuńczo-wychowawcza o charakterze interwencyjnym:
 • placówka całodobowa – przeznaczona jest dla małoletnich dzieci, które z różnych nagłych, losowych sytuacji życiowych nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej,
 • liczba miejsc – 6
 • kierowanie do placówki całodobowej odbywa się na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, lub na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego;
 • kierowane są małoletnie dzieci z terenu Powiatu Słupeckiego, jak i z terenu innych powiatów,
 • okres przebywania w placówce – 3 miesiące z możliwością przedłużenia pobytu o kolejne 3 miesiące,
 • koszt utrzymania dziecka w placówce w roku 2024  – 7 500,00 zł.

W ramach Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku funkcjonuje także:

Hostel:
  • liczba miejsc – 6
 • kierowane są osoby dorosłe z małoletnimi dziećmi, lub same osoby dorosłe z terenu powiatu słupeckiego, które są ofiarami przemocy domowej;

   Druk_wniosek_OPS_do_umieszczenia_w_Hostelu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status