Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt.: „Bo rodzina jest najważniejsza”, nr RPWP.07.02.02-30-0009/18, realizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w partnerstwie z Powiatem Słupeckim /Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupcy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług zakwaterowania i pełnego wyżywienia wraz z udostępnieniem sal szkoleniowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status